500 đề tài luận văn ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế – Hocbongcis.vn

Luan Van Nganh Giao Duc Han Ngu

Là một trong những ngành học nhận được sự quan tâm đặc biệt của sinh viên quốc tế trong thời gian ngắn trở lại đây. Ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế đang thu hút nhiều sinh viên theo học ở các chương trình đào tạo cấp học vị khác nhau gồm: Đại học – Thạc sĩ – Tiến sĩ. Mỗi một chương trình đào tạo có phương hướng nghiên cứu vô cùng khác nhau, gây ra nhiều sự lo lắng cho sinh viên. Nắm bắt được thực trạng này, Hocbongcis.vn (Du học Trung Quốc Hicampus) gửi đến bạn 500 chủ điểm luận văn tốt nghiệp của ngành. Hy vọng sẽ giúp đỡ được các bạn trong việc lựa chọn hướng nghiên cứu.

Một số đề tài luận văn ngành giáo dục Hán ngữ tiêu biểu nhất

★对外汉语教学中的语音教学
★对外汉语语音教学原则与方法
★汉语语音声母特点研究与对汉语教学研究
★汉语语音韵母特点研究与对汉语教学研究
★汉语语音声调特点研究与对外汉语教学研究
★论对外汉语声调教学
★外国留学生语音偏误分析
★专业待写论纹请加Q扣 一五六六贰零伍
★初级阶段留学生语音习得偏误分析与教学策略
★对外汉语教学中的词汇教学
★对外汉语词汇教学的原则与方法
★新词语研究及在对外汉语教学中的应用
★网络词语的特点研究及在外汉语教学中的应用
★词的色彩意义与对外汉语词汇教学
★留学生使用汉语惯用语的偏误分析及对策
★惯用语与对外汉语教学
★“字”本位理论与对外汉语词汇教学
★中高级阶段留学生词汇习得偏误分析与教学策略
★对外汉语词汇教学及研究述评
★对外汉语教学中的语法教学
★对外汉语语法教学原则与方法
★汉语被动句式研究及在对外语教学中的应用
★汉语存现句研究及在对汉语教学中的应用
★汉语“是”字句研究及在外汉语教学中的应用
★论对外汉语中“被”字句教学
★对外汉语语法教学研究综观
★语义指向分析与对外汉语教学
★谈对外汉语教学中的语序教学
★韩国留学生“了”学习得的中介语分析
★日本留学生“了”学习得的中介语分析
★现代汉语“了”字句学习偏误分析及对策
★对外汉语教学中“是”字句偏误研究
★否定副词“别”“不”使用上的差异及其偏误分析
★结合“有”字句的特点分析“有”字句使用中的偏误
★“差点儿(没)VP”格式意义及其对外汉语教学设想
★“V+介+NP”与“介+NP+V”结构中介词的语法特征
★对外汉语教学中的汉字教学
★对外汉语汉字教学原则与方法
★从汉字构件角度谈汉字教学
★汉字的结构特点与对外汉语教学
★从汉字的理据性对对外汉字教学
★浅谈汉字性质与对外汉字教学
★外国留学生汉字偏误分析
★对外汉语口语教学中的教学策略研究
★对外汉语听力教学中的教学策略研究
★外国留学生汉语写作常见错误分析
★对外汉语教学中的写作教学
★对外汉语教学中的中国文化教学
★对外汉语教学中的文化问题分析
★文化因素对对外汉语教学的影响
★浅谈中西文化比较在对外汉语教学中的应用
★文化因素对对外汉语教学的影响
★论对外汉语教学中的文化导入
★浅谈对外汉语教学中的文化教学
★汉语成语翻译中文化差异的处理
★翻译中文化差异的处理
★汉语委婉语的用语特征
★汉语颜色词的文化内涵及其对比
★汉语数词的文化蕴义
★对外汉语教学法初探
★对外汉语教学中的教学策略研究
★对外汉语专业课程设置初探
★面向未来的对外汉语教学
★新形势下的对外汉语专业建设
★新形势下对外汉语教学的发展趋势
★对外汉语教师应具备的基本条件
★对外汉语教学中的体态语
★语感培养与第二语言教学
★语气与语调的关系与第二语言教学
★对外汉语教学的现状与前瞻
★对外汉语教学法的现状与发展趋势
★对外汉语教师综合素质浅议
★近十年来对外汉语口语教学综述
★论对外汉语文化教材的编写
★试析外国学生学习汉语中的一些文化误差
★汉文化价值观在对外汉语教学中的渗透
★跨文化交际与肢体语言
★跨文化交际中的礼貌原则
★英汉礼貌策略对比研究
★论对外汉语教学中语言交际能力的培养
★中介语理论对对外汉语教学的影响
★浅谈趣味性原则在对外汉语教学中的应用
★对外汉语教学与其它语言教学的异同
★对外汉语教学模式及其比较
★语言测试在语言教学中的作用
★对比研究与对外汉语教学
★汉语本体研究对对外汉语教学的影响
★论多媒体技术应用与对外汉语教学
★网络应用于对外汉语课堂教学的模式和原则
★外国留学生汉语的心理研究
★学习动机对留学生汉语学习的影响
★论社会礼貌原则的民族性
★中外社会礼貌原则及其差异分析
★中西文化差异在词汇内涵中的体现
★中外文化禁忌语比较
★中西方姓名宗法与宗教信仰异同
★中西文化价值观比较与语用失误
★从十二生肖中看中外文化对比及翻译策略
★中韩建交后韩国汉语教科书选用问题研究(或其它国家)
★汉语大赛与留学生的教学标准
★对外汉语教学与湖湘文化传播
★对外汉语教育市场发展研究
★中西文化视野下的汉英广告语比较
★从楹联艺术看中韩文化交流
★宋瓷中的儒道互补精神
★从古代瓷器看伊斯兰文化与中国传统文化的交流
★浅析对外汉语教学中的文化差异
★对外汉语语段教学的评估设计研究
★对外汉语教学中的离合词的偏误分析与教学
★关于字本位何次本位争议的思考
★对外汉语汉字教学的难点问题探析
★浅议零起点班短期汉语教学
★外国学生汉语听力偏误分析
★任务型教学理论及其在对外汉语教学中的应用
★语块在对外汉语教学中的价值与作用
★浅谈趣味性原则在对外儿童汉语教学中的应用
★“语素教学法”初探
★汉语和英语音系特点的对比研究
★汉语和英语构词特点的对比研究
★汉语何英语句法特点的对比研究
★汉语跨文化交际异同点的研究
★汉语和韩语音系特点的对比研究
★汉语和韩语构词特点的对比研究
★汉语和汉语句法特点的对比研究
★汉韩跨文化交际异同点的研究
★汉语日语对比研究
★浅谈表比较的“有”字句
★“太”作程度补语时的特征分析
★从认知角度看虚词“与”的语法化
★现代汉语外来词的规范化
★“谁”的非疑问用法
★“你”和“我”在固定词组中的语法意义
★浅谈汉字中的错别字
★现代汉语方位词“内外”的语法语义使用特点分析
★从汉语教学角度看语境的岐义
★趋向动词“上去”与“下来”的状态意义比较
★浅谈范围副词“都”
★汉语中颜色词“黄”的文化意义探析
★论汉语中“红”文化意义产生的原因
★量词“双”“副”“幅”浅探
★从“碧血”“救火”“吃水”等着词语超常搭配
★论“好”作状语和作不予的异同
★试论“很+V+了/过+数量成分”
★从夫妻称谓语中管窥夫妻之间的地位
★字母词规范及相关问题研究
★浅谈“主语省略”和“主语缺失”
★“程度副词+名词”结构探析
★汉语礼貌语的语用功能探析
★论新词与汉文化
★“务必+VP”的语法和语义分析
★时间副词的多角度分类及其语用制约
★浅析“连”字句中“都”与“也”的差异
★时间词“刚”“刚刚”与“刚才”
★谈“半A半B”的语义关系及语义类型
★关于“了”的用法浅析
★现代汉语同素异序词浅论
★“吃食堂”类动词短语的认知研究
★从与数词有关的成语误用中谈文化内涵
★浅谈汉字在信息时代的几点优势
★程度补语的多维思考
★“开”的句法语义特点浅析
★“数词+名词”结构探析
★谈汉语的委婉语
★女性社交称谓的文化心理解析—以“小姐女士夫人”等为例
★论中国古代文学中梅(竹.兰.菊)形象(选一)
★从古诗看古人的消暑方法的情趣
★四大名著中的饮食文化比较研究
★试论古代考试文化对中国的影响
★湖南花鼓戏的文化意蕴研究
★从《傲慢与偏见》看当时英国社会的价值观
★《圣经》与英语文化
★《诗经》和《楚辞》中的“鸟”意象及其文化透视
★汉民族民间迎接新生命习俗及其文化探析—以吴越地区从新生命诞生至满月时间段为例
★文化情境中神话与民俗的互动—以月亮神话为例
★“下来/下去”二词的对外汉语教学
★浅析汉英指示代词在语篇中的对比
★英汉基本颜色词的文化内涵比较与对外汉语教学
★对外汉语阅读课中的词汇教学
★汉英女性亲属称谓语比较
★留学生学习汉语中的语序篇误及原因分析
★个案研究–韩国留学生中介语类型分析
★在写作教学中培养和提高留学生汉语修辞能力
★悲沉叹末世,辛辣讽时弊–浅谈晚唐赋体文学的思想内容和艺术手法
★<夷坚志>与<聊斋志异>的人鬼恋故事分析比较
★金庸小说中的美女文化
★鲁迅作品中的方言动词
★娜拉与繁漪——悲剧命运的分析与比较
★汉语自称的词语选择及语用意义
★关于对外汉语语素教学法的几点思考
★论安妮宝贝作品中的矛盾性
★对《红楼梦》中的“呢”的分析
★谈“前面”、“上面”和“以上”的非指示与指示用法
★周报副刊的新进路
★汉语学习者的情感需要与教师的教学行为
★对外汉语口语课中的词汇教学问题
★英语国家学生汉语学习过程中副词“都”的偏误分析
★对外汉语教学中课堂教学语文重复现象分析
★多媒体技术在汉语口语教学中的作用及应用
★韩国留学生汉语习得中的比较句偏误分析
★试论宇文所安的唐诗研究
★试论不同宗教信仰对个体心理及行为的影响——从晴雯与简爱抗争的不同命运谈起
★唐风建筑与日本传统建筑文化的演变
★中外家庭教育差异下的下一代创新意识培养初探
★西方对中国传统文化的浪漫误读
★<介词“为”字句研究—谈该句式在对外汉语教学上的应用
★汉语作为第二语言中受事主语句的研究与教学
★对外汉语教学中关于“着”的语法意义采用及难点分析
★秦文君〈男生贾里〉系列作品的语言分析
★对外汉语文化教学的内容及策略
★《山海经》、《伊利亚特》战争神话叙述差异——兼论神话资源的文化产业化
★浙江三个饮食风俗区节令食俗研究
★论保护非物质文化遗产的意义和价值——以富阳的传统手工造纸为个案研究
★议初学汉语的韩国留学生课余听说训练
★宁波地区传统婚俗的现代开发——以宁海“十里红妆”为分析个案
★现代汉语“制作”类动词研究
★“副词修饰名词”现象述评与思考
★谈对外汉语教学中的成语教学
★论文化差异在外语听力教学中的影响
★“超人”哲学与社会主义的交融与碰撞——浅谈杰克·伦敦创作思想中的矛盾
★论武士道精神对日本国民性的影响
★”韩国山台剧与中国贵州傩堂戏演出面具的比较研究”
★论《荆棘鸟》中的菲奥娜与梅吉母女的爱情悲剧
★论对外汉语教学中开设独立汉字课的必要性和可行性
★论对外汉语教学中的文化词语
★探访人的隐秘心灵——《我的名字叫红》简析
★关于对外汉语教材生词编写的建议
★守望者——《飘》主要人物诠释
★越中窥“蚕”——杭嘉湖地区蚕文化探究
★唤名叫魂的灵魂信仰及其仪式秩序
★从中国民俗文化产业发展看乌镇旅游开发
★颜色词“黑”及其文化涵义
★留学生汉语报刊阅读课的文化障碍归因及对策研究
★课堂教学中教师的体态语研究
★运用自编语料提高汉语听力教学的有效性
★成功与失败——金庸武侠小说中爱情模式的两大类型
★论多媒体技术在对外汉语教学中的应用
★不同的经历,同样的抗争——于连、贾宝玉形象对比分析
★关于对外汉语课堂教学用语问题的探讨
★燃烧的复仇烈火——《呼啸山庄》和《原野》的比较阅读
★共同的命运共同的悲剧——《红与黑》与《马丁·伊登》主人公悲剧命运对比分析
★论《紫钗记》对《霍小玉传》的改编
★关于蚩尤战败封神的研究——兼论神话人物形象的政治利用
★从岁时民俗谈余杭地区的门文化
★“接连”、“一连”和“连连”的比较研究
★“乱世佳人”与“荆棘鸟”——斯佳丽和梅吉形象的精神解读
★金华旅游景点英译名称英译现状调查、分析及建议
★先秦、秦汉时期火信仰政治化演变
★形容词重叠研究及其在对外汉语教学中的应用
★麻将的中国文化心理特征分析
★十字军战争与欧洲文明进程
★韵律语法在汉语词层面上的研究与运用
★关于义乌公交站名英文翻译报站的调查
★汉英语“体”语法范畴的比较
★余姚地名的构成及其地域文化
★浅谈任务教学法与对外汉语口语教学
★现代汉语重动句的语义分析
★留学生使用名量词的偏误及教学对策
★“别说”句式浅析
★明清时期对外汉语教学在同异文化圈中的不同表现及比较
★消逝的童年:现代化视角中的儿童游戏
★“V+到+N”与“V+到+N+去”句法、语义、语用分析比较
★副名组合的语义阐释
★汉文化对汉语词汇的影响及其在对外汉语教学中的应用
★政治讲话的英译——以《温家宝在2007春节团拜会上的讲话》为例
★葛兰言《诗经》研究对传统注释的突破及其意义
★论网络文学是对传统文学的叛逆与颠覆
★多项定中结构中“的”字隐现的规律
★关于非洲留学生汉语课堂适应情况的调查
★对外汉语中的熟语书面语习得调查与分析
★汉英委婉语交际功能对比分析
★网络语言对大学生日常用语的影响
★对日本留学生的汉字教学策略
★宇文所安对中国文学的文学性阐释
★对外汉语短期强化口语教材研究
★言念君子,温其如玉——小议《诗经》的玉文化与儒家的君子品格
★目光语与对外汉语教学
★试论中高级对外韩语中的惯用教学
★新闻标题的民族文化渗透与对外汉语教学
★中美家庭伦理道德教育的比较浅析
★从中西文化差异谈对外汉语文化教学——以广告语为切入点
★”试论中西文化在海外宁波帮企业中的融合——以叶氏家族为个案”
★对外汉语初级听力教材研究与分析
★诺斯替主义与道教比较研究
★高级汉语教学阶段中文化教学内容的设计
★浅谈汉语双音节复合词教学
★中西语用礼貌原则的差异与对外汉语教学
★”家族文化与生态家园营造—— 以浙江武义郭洞何氏家族为例”
★《倩女离魂》和《井筒》中的“魂旦”形象的文化比较
★少儿英语教学对海外少儿华语教学的启示
★清风吹拂的人生——李渔、林语堂的生命哲学对其文学创作影响之比较
★论先秦文学作品中的古人体态语
★“爱V不V”格式研究
★林黛玉与简·爱的文化人格比较
★从日本动漫看日本文化的传播
★辅助性教学手法在对外汉语教学中的应用
★两套对外汉语教材练习的分析
★中非体态语的基本特征及文化差异
★对外汉语教学中的并列连词分析
★杭州地名命名特征及其文化保护
★法兰克福学派对资本主义异化的批判
★从觉醒到反抗——小说《一九八四》简析
★高校双语教学的师资问题及其对策
★现实生活秩序的重构——艾特玛托夫《断头台》主人公形象解析
★韩国留学生趋向补语偏误分析
★温州鼓词表演艺术传承模式探讨
★国际汉语热下的对外汉语新认识
★从中外流行歌词中看中西价值观差异
★浅析语境教学与对外汉语阅读教学
★英汉思维模式的差异——用汉语语篇思维学地道汉语
★浙江海宁盐官镇海神信仰——以海神庙为研究个案
★林语堂《吾国与吾民》的对外文化传播策略分析
★论肢体语言在跨文化交际中的影响
★汉英颜色词对比研究
★日本建筑与日本人的缩小意识
★日本文化与神道——关于靖国神社参拜问题上日本国民的立场分析
★春晚小品中陈佩斯和赵本山的言语风格差异
★”海盐“滚灯”表演民俗及其演变”
★宁波帮新生代初探
★由净琉璃本《曾根崎心中》看日本的耻文化
★爱的凌迟与救赎——读张爱玲《心经》
★英汉委婉语的文化内涵研究
★马来西亚华文教育政策的演变及其影响因素——以华文小学为例
★日本神道教与武士文化——由“靖国神社”引发的思考
★对外汉语教学中的语用文化教学
★国际商务人际交往的跨文化差异
★英汉社会称谓的差异问题及教学对策
★试论台词在戏剧表演中的魅力体现
★清代文字狱中的语言避讳现象与语言禁忌
★对外汉语初级阶段口语教学对策
★从“林译小说”探近代中国西方文化传播
★论《诗经》之婚恋诗所表现的周代婚恋习俗及婚制
★从个体本位与集体本位析中美女性主义差异——比较《律政佳人》《欲望都市》
★女人为“人”——比较波伏娃与张爱玲女性意识
★韩南研究——以《中国近代小说的兴起》一书为例
★中国茶馆文化与英国酒吧文化的对比
★论跨文化婚姻中的跨文化交际
★婺剧的传承与发展——谈非物质文化遗产的保护和开发
★孔子“和而不同”和谐理念的对外传播
★浅析美国学生反文化运动的消亡及其影响
★跨文化交际能力的培养途径初探——以文化差异为中心的文化导入
★论余华小说的死亡情节
★浅谈戏曲界的“活化石”——松阳高腔
★对外汉语离合词的偏误分析及教学对策
★面向海外的青少年汉语教材研究
★对外汉语教师跨文化交际能力的培养
★湖州含山镇蚕桑民俗文化述论
★现代汉语双音节介词形成途径及原因探析
★浙江象山石浦古镇渔民俗文化述评
★黄岩柑橘民俗文化演变及其复兴与展望
★略论宁波帮的经营思想——以宁波帮在上海的发展为背景
★任务与情节模式分析——海岩小说走红探问
★媒体语言方言化分析——以杭州媒体为例
★对外汉语词汇教学中的交际文化义
★林语堂在对外文化传播中塑造的孔子形象

Đọc thêm  Đôi nét về văn học đương đại Trung Quốc

对外汉语本科毕业论文选题参考

  1. 对外汉语教学中的语音教学
  2. 对外汉语语音教学原则与方法
  3. 汉语语音声母特点研究与对汉语教学研究
  4. 汉语语音韵母特点研究与对汉语教学研究
  5. 汉语语音声调特点研究与对外汉语教学研究
  6. 论对外汉语声调教学
  7. 外国留学生语音偏误分析
  8. 高级水平留学生语调偏误与教学对策
  9. 初级阶段留学生语音习得偏误分析与教学策略

10、对外汉语教学中的词汇教学

11、对外汉语词汇教学的原则与方法

12、新词语研究及在对外汉语教学中的应用

13、网络词语的特点研究及在外汉语教学中的应用

14、词的色彩意义与对外汉语词汇教学

15、留学生使用汉语惯用语的偏误分析及对策

16、惯用语与对外汉语教学

17、“字”本位理论与对外汉语词汇教学

18、中高级阶段留学生词汇习得偏误分析与教学策略

19、对外汉语词汇教学及研究述评

20、对外汉语教学中的语法教学

21、对外汉语语法教学原则与方法

22、汉语被动句式研究及在对外语教学中的应用

23、汉语存现句研究及在对汉语教学中的应用

24、汉语“是”字句研究及在外汉语教学中的应用

25、论对外汉语中“被”字句教学

26、对外汉语语法教学研究综观

27、语义指向分析与对外汉语教学

28、谈对外汉语教学中的语序教学

29、韩国留学生“了”学习得的中介语分析

30、日本留学生“了”学习得的中介语分析

31、现代汉语“了”字句学习偏误分析及对策

32、对外汉语教学中“是”字句偏误研究

33、否定副词“别”“不”使用上的差异及其偏误分析

34、结合“有”字句的特点分析“有”字句使用中的偏误

35、“差点儿(没)VP”格式意义及其对外汉语教学设想

36、“V+介+NP”与“介+NP+V”结构中介词的语法特征

37、对外汉语教学中的汉字教学

38、对外汉语汉字教学原则与方法

39、从汉字构件角度谈汉字教学

40、汉字的结构特点与对外汉语教学

41、从汉字的理据性对对外汉字教学

42、浅谈汉字性质与对外汉字教学

43、外国留学生汉字偏误分析

44、对外汉语口语教学中的教学策略研究

45、对外汉语听力教学中的教学策略研究

46、外国留学生汉语写作常见错误分析

47、对外汉语教学中的写作教学

48、对外汉语教学中的中国文化教学

49、对外汉语教学中的文化问题分析

50、文化因素对对外汉语教学的影响

51、浅谈中西文化比较在对外汉语教学中的应用

52、文化因素对对外汉语教学的影响

53、论对外汉语教学中的文化导入

54、浅谈对外汉语教学中的文化教学

55、汉语成语翻译中文化差异的处理

56、翻译中文化差异的处理

57、汉语委婉语的用语特征

58、汉语颜色词的文化内涵及其对比

59、汉语数词的文化蕴义

60、对外汉语教学法初探

61、对外汉语教学中的教学策略研究

62、对外汉语专业课程设置初探

63、面向未来的对外汉语教学

64、新形势下的对外汉语专业建设

65、新形势下对外汉语教学的发展趋势

66、对外汉语教师应具备的基本条件

67、对外汉语教学中的体态语

68、语感培养与第二语言教学

69、语气与语调的关系与第二语言教学

70、对外汉语教学的现状与前瞻

71、对外汉语教学法的现状与发展趋势

72、对外汉语教师综合素质浅议

73、近十年来对外汉语口语教学综述

74、论对外汉语文化教材的编写

75、试析外国学生学习汉语中的一些文化误差

76、汉文化价值观在对外汉语教学中的渗透

77、跨文化交际与肢体语言

78、跨文化交际中的礼貌原则

79、英汉礼貌策略对比研究

80、论对外汉语教学中语言交际能力的培养

81、中介语理论对对外汉语教学的影响

82、浅谈趣味性原则在对外汉语教学中的应用

83、对外汉语教学与其它语言教学的异同

84、对外汉语教学模式及其比较

85、语言测试在语言教学中的作用

86、对比研究与对外汉语教学

87、汉语本体研究对对外汉语教学的影响

88、论多媒体技术应用与对外汉语教学

89、网络应用于对外汉语课堂教学的模式和原则

90、外国留学生汉语的心理研究

91、学习动机对留学生汉语学习的影响

92、论社会礼貌原则的民族性

93、中外社会礼貌原则及其差异分析

94、中西文化差异在词汇内涵中的体现

95、中外文化禁忌语比较

96、中西方姓名宗法与宗教信仰异同

97、中西文化价值观比较与语用失误

98、从十二生肖中看中外文化对比及翻译策略

99、中韩建交后韩国汉语教科书选用问题研究(或其它国家)

100、汉语大赛与留学生的教学标准

101、对外汉语教学与湖湘文化传播

102、对外汉语教育市场发展研究

103、中西文化视野下的汉英广告语比较

104、从楹联艺术看中韩文化交流

105、宋瓷中的儒道互补精神

106、从古代瓷器看伊斯兰文化与中国传统文化的交流

107、浅析对外汉语教学中的文化差异

108、对外汉语语段教学的评估设计研究

109、对外汉语教学中的离合词的偏误分析与教学

110、关于字本位何次本位争议的思考

111、对外汉语汉字教学的难点问题探析

112、浅议零起点班短期汉语教学

113、外国学生汉语听力偏误分析

114、任务型教学理论及其在对外汉语教学中的应用

115、语块在对外汉语教学中的价值与作用

116、浅谈趣味性原则在对外儿童汉语教学中的应用

117、“语素教学法”初探

118、汉语和英语音系特点的对比研究

119、汉语和英语构词特点的对比研究

120、汉语何英语句法特点的对比研究

121、汉语跨文化交际异同点的研究

122、汉语和韩语音系特点的对比研究

123、汉语和韩语构词特点的对比研究

124、汉语和汉语句法特点的对比研究

125、汉韩跨文化交际异同点的研究

126、汉语日语对比研究

127、浅谈表比较的“有”字句

128、“太”作程度补语时的特征分析

129、从认知角度看虚词“与”的语法化

130、现代汉语外来词的规范化

131、“谁”的非疑问用法

132、“你”和“我”在固定词组中的语法意义

133、浅谈汉字中的错别字

134、现代汉语方位词“内、外”的语法语义使用特点分析

135、从汉语教学角度看语境的岐义

136、趋向动词“上去”与“下来”的状态意义比较

137、浅谈范围副词“都”

138、汉语中颜色词“黄”的文化意义探析

139、论汉语中“红”文化意义产生的原因

140、量词“双”“副”“幅”浅探

141、从“碧血”“救火”“吃水”等着词语超常搭配

142、论“好”作状语和作不予的异同

143、试论“很+V+了/过+数量成分”

144、从夫妻称谓语中管窥夫妻之间的地位

145、字母词规范及相关问题研究

146、浅谈“主语省略”和“主语缺失”

147、“程度副词+名词”结构探析

148、汉语礼貌语的语用功能探析

149、论新词与汉文化

150、“务必+VP”的语法和语义分析

151、时间副词的多角度分类及其语用制约

152、浅析“连”字句中“都”与“也”的差异

153、时间词“刚”、“刚刚”与“刚才”

154、谈“半A半B”的语义关系及语义类型

155、关于“了”的用法浅析

156、现代汉语同素异序词浅论

157、“吃食堂”类动词短语的认知研究

158、从与数词有关的成语误用中谈文化内涵

159、浅谈汉字在信息时代的几点优势

160、程度补语的多维思考

161、“开”的句法、语义特点浅析

162、“数词+名词”结构探析

163、谈汉语的委婉语

164、女性社交称谓的文化心理解析—以“小姐、女士、夫人”等为例

165、论中国古代文学中梅(竹、兰、菊)形象(选一)

166、从古诗看古人的消暑方法的情趣

167、四大名著中的饮食文化比较研究

168、试论古代考试文化对中国的影响

169、湖南花鼓戏的文化意蕴研究

170、从《傲慢与偏见》看当时英国社会的价值观

171、《圣经》与英语文化

Đầy đủ 500 chủ đề ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế

Luan Van Nganh Giao Duc Han Ngu 1
Phần 1: 500 đề tài luân văn ngành Giáo dục Hán ngữ
Luan Van Nganh Giao Duc Han Ngu 2
Phần 2: 500 đề tài luân văn ngành Giáo dục Hán ngữ
Luan Van Nganh Giao Duc Han Ngu 3
Phần 3: 500 đề tài luân văn ngành Giáo dục Hán ngữ
Luan Van Nganh Giao Duc Han Ngu 4
Phần 4: 500 đề tài luân văn ngành Giáo dục Hán ngữ

Việc lựa chọn được một đề tài hay, và phù hợp hướng nghiên cứu, thế mạnh nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn cũng như sinh viên nghiên cứu chắc chắn sẽ không chỉ giúp người nghiên cứu có một kết quả tốt khi còn ngồi tại ghế nhà trường mà có giúp người nghiên cứu trang bị đầy đủ thêm nhiều kiến thức phù hợp với yêu cầu công việc trong tương lai.

Xem thêm: Kinh nghiệm xin học bổng CIS – Học bổng giáo viên tiếng Trung quốc tế tại đây

Kết nối cùng Hocbongcis.vn (Du học Trung Quốc Hicampus) để theo dõi nhiều thông tin về du học Trung Quốc cũng như các chương trình học bổng cập nhật nhất nhé.

Kết nối cùng Hocbongcis.vn để được tư vấn về các chương trình và chỉ tiêu học bổng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.